Zawiadomienie o Zebraniu Przedstawicieli

Staw Noakowski, dnia 10.11.2021 r.

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie §22 i 23 Statutu Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim Zarząd Banku informuje, że Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w dniu 07.12.2021 r. o godz. 900 w Klubie Kultury - Staw Noakowski 101. W przypadku braku quorum Zebranie Przedstawicieli odbędzie się niezależnie od ilości obecnych Członków w drugim terminie w dniu 07.12.2021  r. o godz. 930.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.

 2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli.

 3. Przyjęcie Regulaminu obrad.

 4. Przyjęcie porządku obrad.

 5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, Wnioskowej.

 6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolność do podejmowania uchwał.

 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

 8. Informacje dotyczące podjętych działań połączeniowych.

 9. Sprawozdanie z przebiegu i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.

 10. Dyskusja.

 11. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. połączenia z Bankiem Spółdzielczym w Izbicy,

 2. połączenia z Bankiem Spółdzielczym w Krasnymstawie.

 1. Wolne wnioski.

 2. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z § 23 Statutu Banku w lokalu Banku będą wyłożone:

 1. projekty Uchwał Zebrania Przedstawicieli na dzień 07.12.2021 r.,

 2. protokół z Zebrania Przedstawicieli z dnia 30.06.2021 r.

                                                                                                                                                                        Zarząd Banku Spółdzielczego