O Banku

Historia Banku

Najważniejsze daty:
1929 rok – z inicjatywy miejscowego nauczyciela Bolesława Dąbkowskiego powstaje Kasa Stefczyka w miejscowości Kolonia Staw Noakowski
1939-1945 – lata wojny - Kasa nie prowadzi działalności. Po wojnie ocalały jedynie te dokumenty, które znajdowały się w kasie pancernej, reszta natomiast spłonęła
1946 – Kasa wznawia działalność w swojej dawnej siedzibie
1948 – Kasa zostaje przeniesiona do pałacu w Ruskich Piaskach i zgodnie z reformą bankową zmieniono nazwę na Gminną Kasę Spółdzielczą w Ruskich Piaskach
1956 – Spółdzielnie Oszczędnościowo-Pożyczkowe stają się bankami prowadzącymi obsługę finansowo-kredytową ludności wiejskiej i pozarolniczej gospodarki nieuspołecznionej oraz obsługę finansowo-kasową jednostek gospodarki uspołecznionej. Przywrócono im także prawo prowadzenia działalności na własny rachunek
1957 – utworzenie Centralnego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych, który stał się centralą organizacyjną i rewizyjną spółdzielni
1975 – w wyniku ustawowego połączenia Centralnego Związku SOP i Banku Rolnego utworzony zostaje Bank Gospodarki Żywnościowej, którego udziałowcami były 1663 banki spółdzielcze, w tym Bank Spółdzielczy w Stawie Noakowskim
1989 – przeobrażenia ustrojowe powodują istotne zmiany w Prawie Bankowym i Prawie Spółdzielczym. Bank Spółdzielczy w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim zrzeszony zostaje na dobrowolnej umowie w BGŻ S.A. w Zamościu
1994 – otwarcie Punktu Kasowego w Rudniku
1995 – przystąpienie do zrzeszenia w Lubelskim Banku Regionalnym S.A. Oddział w Lublinie
2000 – oddanie do użytku nowej części budynku Banku
2002 – w wyniku połączenia regionalnych banków zrzeszających powstaje Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., który zrzesza większość banków spółdzielczych w kraju, między innymi Bank Spółdzielczy w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim
2006 – uzyskanie funduszy własnych na poziomie przekraczającym 1 000000 EURO wymaganych do funkcjonowania jako samodzielna jednostka
2007 – otwarcie Punktu Kasowego w Nieliszu
2008 – uruchomienie bankomatu w siedzibie Banku
2012 – otwarcie Punktu Kasowego w Żółkiewce
2013 – oddanie do użytku odnowionej części budynku Banku
Obecnie Bank zatrudnia 17-stu pracowników, których kompetencje, kwalifikacje i zaangażowanie mają zdecydowany wpływ na charakter, atmosferę i pozycję banku. Szkolenie kadry pracowniczej jest jednym z ważniejszych zadań Banku. Wszyscy pracownicy przechodzą szkolenia zewnętrzne związane z zakresem wykonywanych obowiązków. Bankiem kieruje trzyosobowy Zarząd.
W ramach sponsoringu uczestniczy w imprezach kulturalno- sportowych, wspiera finansowo działalność szkolnych kół zainteresowań.
Poza standardową statutową działalnością Bank stara się być obecny w życiu społeczno - gospodarczym gmin na terenie których działa.
Wszystkie te działania sprzyjają umacnianiu dotychczasowej pozycji banku, zwiększają skuteczność i wiarygodność jego działania oraz utwierdzają klientów w słuszności wyboru jakiego dokonali korzystając z oferty lokalnego banku spółdzielczego .

Władze Banku

Rada Nadzorcza Banku
Bronisław Rybak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Łoński – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Kobylarz Halina – Sekretarz Rady Nadzorczej
Andrzej Smyk – Członek Rady Nadzorczej
Bożek Andrzej – Członek Rady Nadzorczej
Stańczyk Stanisław - Członek Rady Nadzorczej
Wyłupek Stanisław - Członek rady Nadzorczej
Zarząd Banku
Waldemar Panas – p.o. Prezesa Zarządu
Katarzyna Burcon – Członek Zarządu
Aneta Kamieniecka – Członek Zarządu

Statut

Informacje formalno prawne

Bank Spółdzielczy w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim
Staw Noakowski 100, 22 413 Nielisz
wpisany w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000091646, NIP 922 10 69 791, REGON 000502121

Placówki Banku

Centrala w Stawie Noakowskim
Staw Noakowski 100, 22-413 Nielisz
tel./fax 846 312 714
e mail: sekretariat@bsnielisz.pl
Punkt Kasowy w Nieliszu
Nielisz 279, 22-413 Nielisz
tel. 846 312 511
Punkt Kasowy w Rudniku
Rudnik 73, 22-330 Rudnik
tel. 846 841 292
Punkt Kasowy w Żółkiewce
ul. Hetmana Żółkiewskiego 25, 22-335 Żółkiewka
tel. 503 877 157

Polityka informacyjna

Polityka informacyjna oraz informacje podlegające ujawnieniu dostępne są w formie papierowej w Centrali Banku w Stawie Noakowskim 100, 22-413 Nielisz, w gabinecie Głównego Księgowego, w godzinach 8-14.

Politykę informacyjną można pobrać również tutaj.

Zasady Ładu Korporacyjnego

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU

ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH

Zarząd Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim oświadcza, że Bank Spółdzielczy w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim i jego organy w zakresie swoich kompetencji będą stosować Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17), stanowiące Załącznik do niniejszego oświadczenia.

Jednocześnie Zarząd Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim informuje o odstąpieniu od stosowania częściowo Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, a mianowicie:

  1. § 8 ust. 4 w części dotyczącej:

zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.”

Uzasadnienie: Powołującsię na zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki działalności prowadzonej przez Bank, odstępuję się od przestrzegania zasady dotyczącej umożliwienia elektronicznego udziału wszystkim członkom w posiedzeniach organu stanowiącego. W ocenie Banku spełnienie powyższej zasady nie znajduje zastosowania przy uwzględnieniu specyfiki działalności banku spółdzielczego, którego większość właścicieli stanowią mieszkańcy lokalnego środowiska. Ponadto zgodnie ze Statutem Banku zawiadomienia członków o czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli wysyłane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym, co najmniej 21 dni przed terminem obrad. Tak uregulowany sposób informowania członków Banku gwarantuje możliwość ich osobistego uczestnictwa w Zebraniu Przedstawicieli. Bank nie jest przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym do wykonywania tej zasady. Dodatkowo jej wprowadzenie wiąże się ze znacznymi kosztami, które w ocenie Banku są nieuzasadnione. Powyższe uzasadnia rezygnację z organizacji posiedzeń organu stanowiącego poprzez zdalny, elektroniczny udział członków.

Ponadto w Banku Spółdzielczym w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim nie mają zastosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, zawarte w § 11, § 22 ust. 1 i 2 oraz ust. 4 - 6 w części dotyczącej komitetu audytu, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, gdyż nie dotyczą Banku.

Zarząd Banku Spółdzielczego
w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim

Kursy walut

Kursy walut2018-11-21 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1686
1 USD3.6558
1 CHF3.6519
1 GBP4.6615
więcej